Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov na základe nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR). V súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je našou zákonnou povinnosťou vás informovať ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach.   
 

Prehľad obsahu:

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov
 2. Rozsah spracovania osobných údajov
 3. Aké osobné údaje spracovávame
 4. Spôsob spracovania osobných údajov
 5. Doba spracovania osobných údajov
 6. Pre aké účely osobné údaje spracovávame
 7. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov
 8. Vyhlásenie 
 9. Ďalšie upozornenia

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť WEBY GROUP s.r.o. je správcom osobných údajov na stránkach www.stavebnik.sk. Určujeme ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom. 

Kontaktné informácie: 

WEBY GROUP s.r.o.
Nižovec 2A, 960 01 Zvolen
IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
Email: obchod@virtualne.sk
 

2. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb (bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi
 

Neplnoletí

Osoba mladšia ako 16 rokov  nesmie zasielať spoločnosti WEBY GROUP s.r.o.  žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie týchto stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

 

3. Aké osobné údaje spracovávame

A. Osobné údaje v kontaktných formulároch

V kontaktných formulároch na našich stránkach nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, o dohodnutie osobného stretnutia, alebo sa chcete zúčastniť súťaže o SEO a UX analýzu webu. Tieto od vás potrebujeme preto, aby sme vám mohli žiadanú službu poskytnúť. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podmienok, sú vždy oddelene označené ako povinné (napr. emailová adresa), aby ste vedeli, ktoré údaje musíte pri využívaní ponuky zadať, a ktoré môžete vynechať. 

Spracovávané osobné údaje: 

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Bydlisko (alebo miesto poskytovania služby) - mesto/obec

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.

B. Štatistické údaje prezeranosti stránok

Ak navštívite naše verejne prístupné stránky nezhromažďujeme od vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našich webových stránok  ukladáme základné štatistické údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe a absolútne anonymne

 

4. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím osobám. 

Všetky údaje, ktoré zadáte po registrácii alebo prihlásení sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z poskytovaných služieb. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. 

V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, alebo obchodným zástupcom, a tento je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, sprístupníme mu vaše osobné údaje pre účel poskytnutia žiadanej služby. Sprostredkovateľ (odborný konzultant našej spoločnosti) spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie ktorú ste žiadali a iba po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade a platnou legislatívou. Vaše osobné údaje súčasne chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.

5. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania žiadanej služby (osobné stretnutie, poskytnutie informácií o produktoch a službách), alebo počas doby platnosti zmluvy, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Vaše osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so ákonom o dani z príjmov.

6. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

A. Pre účely poskytovania služieb  a plnenia zmluvy (Účel plnenia zmluvy a oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovanej služby)

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, o osobné stretnutie, alebo sa rozhodnete používať naše platené služby na základe zmluvy, spracovávame vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 3A pre účel plnenia zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov. 

Pre správne fungovanie služieb je našou povinnosťou vás informovať elektronickou poštou o informáciách týkajúcich sa dodávanej služby (zmeny v poskytovaní služieb alebo vo funkcionalite) a teda spracovávať vaše osobné údaje za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.  

7. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

Máte právo kedykoľvek získať informácie o tom, aké údaje o vašej osobe ukladáme. 

Máte právo opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie spracovávania, a právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov. 

Ak máte pochybnosti o tom, či vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov. 

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Ak máte otázky ohľadom informácií, opráv alebo mazania údajov, obráťte sa prosím na nasledujúcu kontaktnú adresu: obchod@virtualne.sk. Na identifikáciu uveďte prosím svoje meno, e-mailovú adresu a užívateľské meno.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

8. Vyhlásenie 

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, a teda že:

 1. Spracovávame osobné údaje len na základe súhlasu, pre účel oprávneného záujmu vyplývajúceho z poskytovanej služby alebo pre účel plnenia zmluvy.
 2. Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi (tj. osobný údaj vypovedajúci o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote a genetický údaj subjektu údajov, biometrický údaj)
 3. Spĺňame informačnú povinnosť zákona o ochrane osobných údajov
 4. Umožňujeme výkon  práv dotknutých osôb podľa zákona o ochrane osobných údajov
 5. Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov

9. Ďalšie upozornenia

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.